Viet-Nam
Vietnam
register-for-testing
Xin nhấn vào nút REGISTER FOR TESTING trên đây để đăng ký thi tại Thành phố HCMC và Hà nội. Xin chọn thành phố và ngày thi. Bạn cần phải điền vào hay chuyển tải lên (upload) những chi tiết sau đây:

 • Chi tiết học sinh
 • Chi tiết của cha mẹ
 • Chi tiết của trường đang học
 • Cấp lớp (year level) xin theo học và năm nhập học
 • trường xin theo học
 • hộ chiếu của bạn hay số Giấy Chứng minh (ID number) và chi tiết
 • một tấm hình cỡ hộ chiếu chuyển tải lên (upload)

Bạn sẽ nhận được điện thư xác nhận bạn đã đăng ký thi. Trong điện thư có hướng dẫn cách trả tiền. Sau khi chúng tôi nhận tiền, bạn sẽ nhận được một điện thư thứ hai xác nhận đã trả tiền.

Chi phí thi AEAS là $520 Úc kim tại Việt nam.

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CÁC NGÀY THI AEAS 2017

HCMC GIÊNG
HAI
BA

NĂM
SÁU
11, 25 8, 22 8, 22 5, 19 3, 26 7, 23
HCMC BẢY
TÁM
CHÍN
MƯỜI
MƯỜI MỘT
MƯỜI HAI
5, 21 2, 18 6, 22 4, 20 1, 17 6,22

HANOI

CÁC NGÀY THI AEAS 2017

Hanoi GIÊNG HAI BA NĂM SÁU
15 19 19 9 14 11
Hanoi BẢY TÁM CHÍN MƯỜI MƯỜI MỘT MƯỜI HAI
9, 22 13, 26 10, 23 8, 21 12, 25 16

 

Please click on the REGISTER FOR TESTING button above to register for testing in HCMC and Hanoi. Please select the city and then date for testing. You will need to enter or upload the following information:

 • student details
 • parent details
 • current school information
 • school year level applying for and year of entry
 • school(s) applying for
 • your passport or ID number and information
 • a passport size photo (upload)

A confirmation email will be sent to confirm the test registration. This email will include payment instructions.  Following payment being received a second email will be sent.

The AEAS test fee is AUD$520 in Vietnam.

HCMC

Test Dates 2017

HCMC JAN
FEB
MAR
APR
MAY
JUN
11, 25 8, 22 8, 22 5, 19 3, 26 7, 23
HCMC JUL
AUG
SEP
OCT
NOV
DEC
5, 21 2, 18 6, 22 4, 20 1, 17 6,22

HANOI

Test Dates 2017

Hanoi JAN FEB MAR APR MAY JUN
15 19 19 9 14 11
Hanoi JUL AUG SEP OCT NOV DEC
9, 22 13, 26 10, 23 8, 21 12, 25 16

 

error: Content is protected !!